Zorg

Om de jongvolwassenen zelfstandig te kunnen laten wonen wordt er begeleiding op maat geboden. Deze begeleiding wordt op basis van de zorgindicaties verzorgd door
WoondroomZorg B.V.

Positie van de ouders

Ouders hebben een zeer belangrijke rol als het gaat om de begeleiding van hun kinderen.
Daarnaast hebben we te maken met jongvolwassenen die de stap maken hun eigen zelfstandige leven te leiden. De individuele rol van de ouders wordt bezien vanuit de driehoek van Egbers. Deze driehoek is gelijkzijdig om de gelijkwaardige inbreng van alle hoeken uit te drukken, de bewoner heeft de toppositie omdat het uiteindelijk om hem draait en de ouders en professionele begeleiders vormen samen de basis die de top draagt. Als de basis solide is, kan de top zich ontplooien. Als er echter spanning of ruzie op de basis is, komt de top in problemen. De driehoek is getekend als een puzzel: om één geheel te vormen moet er veel gepuzzeld, oftewel samengewerkt worden.

Driehoek Kwintes

Positie van de bewoner

Het voelt aangenaam als je op kwetsbare momenten in het leven kunt rekenen op professionele begeleiders die hun vak verstaan en zich met jou verbinden. Weliswaar moet de begeleider beschikken over voldoende vakkennis en vaardigheden, maar in de benadering van de bewoner is doorslaggevend dat deze een uniek mens is. Voor deze begeleider is het unieke verhaal van de bewoner het vertrekpunt, binnen dit verhaal spelen de ouders een belangrijke rol.

De bewoner is aan de top van de driehoek gepositioneerd. Autonomie is hier het sleutelbegrip. Enerzijds gaat het hier om relationele autonomie, anderzijds om existentiële autonomie (iemand behoort tot zichzelf). Vooral de relationele autonomie is van belang waarbij de bewoner zoveel mogelijk zeggenschap en eigen regie heeft. Het in praktijk brengen van deze visie betekent dat begeleiders vraaggericht werken. Als hierbij voorbij wordt gegaan aan de positie van de ouders kan de bewoner in een loyaliteitsconflict worden gebracht. Een betere strategie is in dat geval erkennen en toepassen dat loyaliteit vóór autonomie gaat. Pas als de basis in een driehoek voldoende stevig is, ontstaan er kansen op eigen keuzes van de bewoner.

C. Positie van de professionele begeleiding

De begeleiding start met een uitgebreide intake met de toekomstige bewoner (en eventueel ouder(s) of vertrouwenspersoon), waarbij de levensgebieden uitgebreid worden gescreend. Voor de intake is zoveel mogelijk informatie nodig (bijv. vanuit de behandeling of de thuissituatie). De begeleiding is op maat en afhankelijk van de behoefte meer of minder intensief. Tevens is de begeleiding afgestemd op de levensfase van de bewoner.

De begeleiding op maat zal bestaan uit een basispakket voor iedereen (aanwezigheid en gezamenlijke activiteiten). Daarnaast is er ruimte voor het individuele deel (persoonlijke begeleiding). Overige budgetruimte in het PGB kan, eventueel vanuit een andere zorgaanbieder, aangewend worden voor aanvullende begeleiding (niet zijnde persoonlijke begeleiding).

Bij Grasboom Veenendaal hebben de bewoners ieder twee vaste Persoonlijk Begeleiders (PB-ers), die in overeenstemming met elkaar en de bewoner de taken verdelen. Hierbij zal één en dezelfde begeleider, die samenwerkt met b.v. een andere instelling, tevens de centrale contactpersoon hiervoor zijn. Hierdoor kan iemand met autisme beter overzicht houden.